กคศ.ออกคู่มือ logbook เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อทำวิทยฐานะใหม่

ก.ค.ศ. ออกคู่มือ logbook เพื่อเก็บข้อมูลการ ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนปกติอย่างมีคุณภาพ โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัว เช่น การดำรงตำแหน่ง ชั่วโมงการสอน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา ผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี เป็นต้นใน Logbook และ e-Portfolio เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง และเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนในการพัฒนาตนเอง ลดปริมาณเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร เพื่อรับการประเมิน

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

การใช้ logbook สำหรับประเมินวิทยฐานะ

ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ คลิก

ที่มา กคศ.

4 Comments

 1. 1) กระบวนการบริหารจัดการ Logbook จะแบงออกเปน 2 ระยะ
  1.1) ระยะที่ 1 เปนการใชโปรแกรมในระยะที่เริ่มประกาศใชเกณฑฯ ซึ่งสํานักงานก.ค.ศ. ยัง
  ไมไดพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน Server จึงกําหนดกระบวนการ
  บริหารจัดการระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ดังนี้

  ภาคเรียนที่ 1 ผูขอรับการประเมินขอแฟมขอมูล (File) LogbookTeacher จาก
  หนวยงานตนสังกัด แลวเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลใหมีรูปแบบของชื่อแฟมขอมูลดังนี้ “LTeacher -เลข 13
  หลัก-ชื่อ-นามสกุล” ตัวอยางเชน “LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี” มีหนาที่บันทึกขอมูล
  ลงในระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมกับจัดเก็บ
  หลักฐานตางๆ ไวใหเปนระบบ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดตรวจสอบและรับรองขอมูล

  เมื่อครบภาคเรียนที่ 1 แลว ใหผูขอรับการประเมินนําแฟมขอมูลที่ได
  บันทึกพรอมหลักฐานเสนอผูบริหารสถานศึกษาที่สังกัดอยูในปจจุบันเพื่อทําการตรวจสอบ
  เมื่อผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบพบวา รายการเอกสารหลักฐานตรงกับรายการที่บันทึก ผูบริหาร
  สถานศึกษาคลิกรับรองขอมูลในแฟมขอมูลแลวทําการสําเนาแฟมขอมูลไวที่สถานศึกษาที่ผูขอรับการ
  ประเมินสังกัดอยูและใหอยูในความดูแลของผูบริหารสถานศึกษา โดยตั้งชื่อแฟมขอมูลดังนี้
  “LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล-ปการศึกษา-ภาคเรียน” ตัวอยางเชน “LTeacher-
  1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-1” และสงคืนไฟลที่รับรองแลวใหกับผูขอรับการประเมิน
  เพื่อใหผูขอรับการประเมินใชแฟมขอมูลนั้นในการบันทึกภาคเรียนที่ 2 ตอไป โดยดําเนินการ
  เหมือนกับภาคเรียนที่ 1 และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ใหนําแฟมขอมูลและหลักฐานในภาคเรียนที่ 2
  นี้เสนอผูบริหารสถานศึกษา เพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบแลวพบวารายการเอกสาร
  หลักฐานตรงกับรายการที่บันทึก ผูบริหารสถานศึกษาจะทําการสําเนาแฟมขอมูลไวเปนแฟมขอมูล
  ที่ 2 เก็บไวในสถานศึกษา โดยตั้งชื่อใหมวา “LTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี-2560-2” ซึ่ง
  จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ ภาคเรียนละ 1 แฟมขอมูล เมื่อครบ 5 ปจะมีทั้งหมด 10 แฟมขอมูล หากการ
  พัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผาน Server ยังไมแลวเสร็จ หากผูขอรับ
  การประเมินประสงคจะขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหผูบริหารสถานศึกษานํา
  แฟมขอมูลพรอมหลักฐานทั้งหมดนี้ไปประกอบการพิจารณาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/2560
  ตอไป อนึ่งหากผูขอรับการประเมินมีการยายสถานศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาตนทางสําเนา
  แฟมขอมูลที่สถานศึกษาจัดเก็บไวทั้งหมดสงใหผูบริหารสถานศึกษาปลายทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*