พิชิต อ่านเขียน ที่โรงเรียนบ้านวังพะเนียด

อีกครั้งหนึ่งที่นำเรืองแก้ปัญหา “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” กลับมาบอกกล่าวและเพิ่มเติม ปัญหาเด็กอ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนไม่ได้ จัดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะการอ่านออกเขียนได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้เรียนต่อการพัฒนาตนเอง เป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในทุกๆ สาขาวิชา และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จนกระทรวงศึกษาธิการนำมาเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน


…..จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนตามสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายพิชิตอ่านเขียน สพป.สตูล พบว่า โรงเรียนบ้านวังพะเนียด ในตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล ภายใต้การบริหารของนายจำนันท์ กาบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซึ่งมีนักเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 64 คน ครู 8 คน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการพัฒนาจัดการด้านการอ่านและเขียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 ขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อย 100


…..เมื่อลองย้อนดูผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2556–2559 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งหมด และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเช่นเดียวกัน


…..ความสำเร็จในการพัฒนาการอ่านการเขียนของโรงเรียนบ้านวังพะเนียดจนเป็นที่ประจักษ์ชัด นั่นคือการที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนานักเรียนรายบุคคล มีการจัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหาเพื่อจัดกิจกรรมหลักที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมซ่อมเด็กอ่อน เสริมเด็กเก่ง กระตุ้นเด็กปานกลาง เสริมด้วยสื่อและนวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านการเขียนต่าง ๆ


…..อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยที่หลากหลายต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมก่อนเข้าห้องหนูต้องอ่านได้ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง สอนซ่อมเสริม เสริมการอ่าน สานการเขียน เขียนสวยด้วยกระบวนการ 8 ขั้น ที่สำคัญคือเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านไประยะหนึ่ง จะมีการประเมินความก้าวหน้าของการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้แต่เนิ่นๆ ไม่ให้ทับถมจนเกินการเยียวยาแก้ไข


…..หากโรงเรียนมีกระบวนการชัดเจน ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนจริงจัง ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมดูแลการศึกษาของบุตรหลาน ย่อมปราศจากปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ที่มา: http://www.obec.go.th/news/83989

1 Comment

  1. ขอรบกวนขยายความเขียนสวยด้วยกระบวนการ 8 ขั้น เพิ่มเติมด้วยค่ะ เพราะมีเด็กที่ลายมือป่วยหนักมาจะนำมาพัฒนาเด็กๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*