เรื่องน่ารู้ ช.พ.ค.

วันนี้ครูอีสานมีข้อมูลดีๆที่รวบรวมข้อสงสัย เกี่ยวกับ ช.พ.ค. หรือ(ฌาปนกิจช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)

บางคนอาจเป็นสมาชิกแล้วแต่บางคนยังไม่เป็น หรือบางท่านก็สมัครสมาชิกไปแต่ก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดหรือสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้เลย ครูอีสานก็ถือโอกาสนี้ได้เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบ้าง
หน้าที่ที่ ช.พ.ค. ต้องปฏิบัติ

สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1.1  จะต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ให้แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ทุกๆ เดือน ในอัตรา ดังนี้

– ช.พ.ค. อัตราค่าสงเคราะห์รายศพ ๆ ละ 1 บาท หน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกหลักฐานการรับเงินให้ดังนี้

– สมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอม ให้หักเงิน ณ ที่จ่าย โดยหน่วยรับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินรวม ให้แก่หน่วยงานที่เป็นผู้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย โดยมีงบหน้าแสดงบัญชีรายชื่อของสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการรับเงิน หน่วยงานรับเงิน ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินจากหน่วยหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์ รายศพให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลทุก 6 เดือน (สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี) หรือในกรณีที่สมาชิกแจ้งความ ประสงค์ขอให้รับรองการชำระเงินเป็นกรณีๆ ไป ก็ได้

– สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องมาชำระด้วยตนเองทุกเดือน ณ หน่วยงาน ช.พ.ค. ที่สมาชิกสังกัด โดยหน่วยรับเงิน ช.พ.ค. จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิก

1.2  สมาชิกย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงิน สมาชิกต้องแจ้งการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ชำระเงินให้ สกสค. หน่วยงานที่ตน สังกัดเดิมทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก การแจ้งย้ายเข้าที่ สกสค. สังกัดใหม่ โดยไม่ได้แจ้งย้ายจาก สังกัดเดิม อาจทำให้เกิดการสับสน เป็นเหตุให้รายชื่อของท่านตกหล่น หรือมีปัญหาภายหลังได้

1.3 กรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล หรือเปลี่ยนประวัติส่วนตัว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ หน่วยงานที่สมาชิก สังกัดอยู่โดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกจะถูกถอนชื่อให้พ้นจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงาน ช.พ.ค.
จะถอนชื่อสมาชิกที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผู้ที่ถูกถอนชื่อจะไม่ได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. ผู้ที่ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการคณะกรรม การ ช.พ.ค. กำหนด เมื่อคณะกรรมการ ช.พ.ค. อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จาก ช.พ.ค.
กรณีที่ถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ ยังคงมีสิทธิการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกปลดออก ไล่ออกจากราชการ ยังคงเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิก จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บเงิน ค่าสงเคราะห์รายศพ ให้หน่วยงานที่ สมาชิกสังกัดทราบ
การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ระเบียบ ช.พ.ค. ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ กำหนดให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่มีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา -มารดา คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรส ที่บิดารับรองแล้วบุตรบุญธรรม จึงจะมีสิทธิ ระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ที่ได้ทำการระบุสิทธิรับเงินไว้แล้วตามระเบียบเดิมให้ ยังคงได้รับสิทธิตามที่ทำการระบุไว้แล้ว ไม่ต้องทำการระบุใหม่

ผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค. จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสังกัด ดังนี้
1.1 กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 องค์การมหาชนหรือองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม.,เทศบาล , เมืองพัทยา ฯลฯ)
1.4 กระทรวงอื่นที่โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
1.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1.  ครู
2. คณาจารย์
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ผู้บริหารการศึกษา
5. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6. ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
7. สมาชิกคุรุสภา (สังกัดกระทรวงอื่น อันเนื่องมาจากการโอน ตามกฎหมาย และเป็นสมาชิกคุรุสภาก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546)
<เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เข้าใหม่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมทั้งฉบับจริง  แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชารับรองจนถึงวันยื่นสมัครและ ตราประทับหน่วยงานสังกัด
ใบรับรองแพทย์ (แบบ ชพค. 3)

– กรณีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (แบบ  ชพค.3) ใช้แบบกรณีปกติ

* โดยใบรับรองแพทย์ทุกกรณี มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่ วันที่ตรวจจนถึง วันยื่นสมัคร และต้องมีตราประทับ

สถานที่ตรวจและแพทย์รับรองว่า ขณะตรวจ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  ปราศจากโรคที่ระบุ ไว้ในใบรับรองแพทย์ *

สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พร้อมฉบับจริง)  หรือ  สำเนาประวัติรับราชการ (กพ.7) หรือ สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง
สำเนาสัญญาจ้าง (กรณีลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) โดยสัญญาจ้างต้องมีกำหนดระยะเวลาจ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (พร้อมทั้งฉบับจริง)
กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชน ในระบบ (สังกัด สช.)

– สำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นครู หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นบุคลากร (พร้อมฉบับจริง)

กรณีครูสังกัดโรงเรียนเอกชน นอกระบบ (สังกัด สช.)

– สำเนาหนังสืออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน รับรองสำเนาโดยผู้รับใบอนุญาต

– สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเป็น หรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับใบอนุญาต หรือ ผู้จัดการหรือผู้บริหาร หรือผู้สอน แล้วแต่กรณี

– สำเนาสัญญาจ้าง ต้องมีกำหนดเวลาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

11 . สำเนาคำร้องขอใช้คำนำหน้า น.ส. หรือ ใช้สกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่ โดยเขตเป็นผู้ออกให้)

เงินค่าสมัคร กรณีปกติ 50 บาท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท จะคืนให้เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. เท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า

เอกสารประกอบการระบุสิทธิ ช.พ.ค.
ให้เขียนที่ สำนักงาน ช.พ.ค.

ผู้ถูกระบุต้องเกี่ยวข้องเป็น = บิดา  มารดา คู่สมรส  บุตร  บุตรบุญธรรม (บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนก็ได้)

สมาชิก ช.พ.ค.  อย่างละ  1  ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบสำคัญการสมรส
สำเนาใบสำคัญการหย่า
สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สำเนาการบันทึกการใช้คำนำหน้าน.ส.และสกุลเดิมของคู่สมรส
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
สำเนาใบมรณบัตรบิดา – มารดา (กรณีโสด)

ผู้ถูกระบุ  อย่างละ  1  ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบสำคัญการสมรส
สำเนาใบสำคัญการหย่า
สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สำเนาการบันทึกการใช้คำนำหน้าน.ส.และสกุลเดิมของคู่สมรส

สำหรับพยาน 2  คน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีสมาชิก ช.พ.ค.  เป็นโสด

ต้องระบุให้บิดา – มารดา เท่านั้น (บิดา – มารดาถึงแก่กรรม)  ต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร  หรือหนังสือรับรองการถึงแก่กรรม  เพื่อประสงค์ระบุให้  ผู้อุปการะ  (บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนก็ได้)

โดยให้ผู้เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเองทุกฉบับ

สมาชิกต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองพร้อมทั้งลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
การให้บริการด้านสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 เงินค่าจัดการศพ รายละ 200,000 บาท

* ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่สมาชิกถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี

ประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ครอบครัวปัจจุบันประมาณรายละ 700,000.00 บาทเศษ
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของ สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ดังนี้
(1)  คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว และบิดา มารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
(2)  ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ของสมาชิก ช.พ.ค.
(3)  ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.

* หากผู้มีสิทธิรับเงินในแต่ละลำดับยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ การสงเคราะห์

* ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ นอกจากจะต้องเป็นบุคคลตามลำดับก่อนหลังดังกล่าวแล้ว ยังต้องเป็นผู้จัดการศพของ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผู้จัดการศพ ตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด หรือ ตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้

* ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ แก่บุคคลที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุไว้แล้ว
หลักฐานการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดส่วนกลาง

หลักฐานของสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม

ใบมรณบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจำหน่ายตาย จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงพร้อมสำเนาหรือสำเนาทะเบียนการสมรสที่คัดจากทะเบียนราษฎร์หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า) จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรกรณีสมาชิกที่เป็นผู้ชายมีคู่สมรสแต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด ( ชพค.5 ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.otep.go.th หรือตามแบบของทางวัดที่มีข้อความในลักษณะเดียวกันกับ ช.พ.ค. ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  (ในการกรอกข้อมูลหนังสือจัดการศพจะต้องเป็นลายมือเดียวกันทั้งฉบับ)

(ในการแจ้งถึงแก่กรรม ทายาทต้องมีหนังสือรับรองตามข้อ 7 ด้วย จึงจะสามารถแจ้งการถึงแก่กรรมได้)

หมายเหตุเอกสารทุกฉบับของผู้ถึงแก่กรรมให้ผู้ที่เป็นผู้จัดการศพตามแบบข้อ 7 เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว คนละ 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้จัดการศพ จำนวน 3 ฉบับ และทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของทายาทที่เป็นหญิง จดทะเบียนสมรสแล้ว ขอใช้นางสาวหรือสกุลเดิม ต้องแนบคำขอใช้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาหลักฐานการเสียชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิก ช.พ.ค. กรณีเสียชีวิตไปก่อนแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของทายาท จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีที่มีบุตรบุญธรรม) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ของทายาททุกคนที่เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของผู้จัดการศพ จำนวน 3 ฉบับ ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับทายาทต้องเป็นผู้รับรองสำเนาด้วยตนเองทุกฉบับ
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่หมายเลข 0 2288 4545 หรือ 0 2288 4546       

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ  ต้องเป็นผู้จัดการศพ และต้องเป็นบุคคลข้อ 6 หรือข้อ 8 แห่ง ระเบียบ ช.พ.ค. ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1.  คู่สมรสชอบด้วยกฎหมาย บุตรชอบด้วยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว บิดา/มารดา ของสมาชิก ช.พ.ค.
2.  ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3.  ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.

เอกสารการรับเงินค่าจัดการศพ (กรณีมอบอำนาจ)
1. หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด (ชพค.15)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง ของผู้มอบ  และผู้รับมอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจำตัวที่ท่านนำมาเป็นหลักฐาน จะต้องไม่หมดอายุ หากท่านปฏิบัติได้ครบทุกขั้นตอน ท่านจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน

ครูอีสานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการอ่านข้อมูลนี้

ที่มา: http://www.otep.go.th/?p=otep-cate&cate=70

ภาพประกอบ : http://www.otep.go.th/?p=otep-cate&cate=70

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*