เสมา 1 ชะลอ การพิจารณา ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ตุลาคม 23, 2017 Krooesan 0

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองดั่งกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานก.ค.ศ.ได้มอบหมายให้สำนักงานก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ซึ่งยื่นคำร้องขอย้าย 1-15 สิงหาคม 2560

ที่ ศธ04009/ว6599 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ตุลาคม 18, 2017 Krooesan 0

สพฐ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Powerpoint อธิบายหลักเกณฑ์ใหม่ วิทยฐานะครู ว21 ลงวันที่ 5ก.ค.2560

ตุลาคม 14, 2017 Krooesan 0

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ด่วนที่สุด ย้าย ผอ. เขต 44 อัตรา

กันยายน 20, 2017 Krooesan 0

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2040 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก.ค.ศ.เตรียม คลอดคู่มือ เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

กันยายน 18, 2017 Krooesan 0

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ขณะนี้สำนกงานก.ค.ศ.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบรายลเอียด ซึ่งประกอบด้วย สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ อาทิ คุณสมบัติของผู้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ การประเมิน เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ การพิจารณาและอนุมัติการประเมิน

8 แนวคิดนอกกรอบ ช่วย ส่งเสริมคนไทย ในอนาคต

สิงหาคม 21, 2017 Krooesan 0

จากการประชุมวิชาการเรื่องเรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคนตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ของสภาการศึกษา ต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจน เช่น ให้เด็กรู้จักคิดเป็น วิเคราะห์ได้เป็นอันดับแรก และสามารถต่อยอดพัฒนาการศึกษาต่อไปได้